Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov a ubytovací poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Prenajímateľ ubytovacieho zariadenia Treehouse Family, s.r.o. Daniela Dlabača 976/6, 010 01, Žilina, Slovensko, IČO: 54832420, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 80350/L. (ďalej ako „Prenajímateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré sú záväzné pre prenajímateľa ako aj pre klienta. Klient prijíma tieto VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v Ubytovacom zariadení a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. VOP sú dostupné v papierovej forme priamo v Ubytovacom zariadení a zároveň zverejnené na internetovej stránke Prenajímateľa: www.treehouse.sk (ďalej len „stránka Prenajímateľa“. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena je účinná dňom ich zverejnenia v Ubytovacom zariadení a na internetovej stránke Prenajímateľa. Tieto VOP platia pre zmluvy a/alebo objednávky o ubytovaní osôb v Ubytovacom zariadení Prenajímateľa. Iné obchodné podmienky sa pre vzťah medzi Prenajímateľom a Klientom použijú len v tom prípade, ak budú medzi Zmluvnými stranami vopred písomne dohodnuté. Akýkoľvek prenájom alebo podnájom Ubytovacieho zariadenia, ako aj jeho používanie na iné účely ako na ubytovanie je vylúčené. V prípade, že ako záujemca alebo klient nesúhlasíte s ktorou koľvek časťou týchto VOP, nepoužívajte túto internetovú stránku a ani sa nerezervujte v našom rezervačnom systéme.


II. Výklad pojmov

 1. a) Prenajímateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Treehouse Family, s.r.o., Daniela Dlabača 976/6, 010 01, Žilina.
 2. b) Klientom je fyzická alebo právnická osoba využívajúca ubytovacie služby Prenajímateľa. c) Zmluvnými stranami sú Prenajímateľ a Klient. Pri objednávke ubytovania treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prenajímateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vznikajúce zo zmluvy.
 3. d) Služba alebo Služby sú ubytovacie služby poskytované Prenajímateľom Klientovi podľa Čl. III týchto VOP.
 4. e) Prenajímateľ poskytuje klientom ubytovanie v ubytovacích zariadeniach
 • Treehouse Trenčianske Teplice a Treehouse Bojnice
 • Treehouse Apartments v Trenčianskych Tepliciach (objekt Dom Natura)

(ďalej ako „Ubytovacie zariadenie) pre každé z ubytovacích zariadení platia špecifické bezpečnostné pokyny. Poskytovanie ubytovacích služieb sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom.

 1. f) Klient je povinný sa riadiť bezpečnostnými pokynmi zverejnenými na stránke prenajímateľa.
 2. g) Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov (ďalej len „Prehlásenie“).

III. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 1. a) Prenajímateľ ubytuje v Ubytovacom zariadení len Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje prostredníctvom rezervačného systému na stránke Prenajímateľa alebo sprostredkovateľských stránok. V súvislosti s objednávkou Služieb u Prenajímateľa Klient súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s VIII. týchto VOP.
 2. b) Všetky osobné údaje je Klient povinný uviesť pravdivo, úplne a presne.
 3. c) Rezerváciu ubytovania možno uskutočniť vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby, registrácia a vydanie kľúčov od Ubytovacieho zariadenia je možné len v prítomnosti osoby, na ktorej meno je rezervácia evidovaná.
 4. d) V prípade výskytu nedostatkov Ubytovacieho zariadenia si Klient uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Klient pri reklamačnom konaní predloží doklad o úhrade za Ubytovacie služby.
 5. e) Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii – reklamácie sú vybavované nasledovne:

telefonicky (v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 16,00 hod. na telefónnom čísle + 421 911 520 650

e-mailom prostredníctvom adresy info@treehouse.sk.

 1. f) Ubytovacie zariadenie rezervované Klientom je pre Klienta pripravené od 14,30 hod. v prípade Treehouse – dom na strome v Trenčianskych Tepliciach a Bojniciach, a od 16:00 hod. v prípade Treehouse Apartments v Trenčianskych Tepliciach. Ubytovacie zariadenie Klientom rezervované musí byť v dohodnutý deň odjazdu Klienta uvoľnené najneskôr do 11,00 hod.
 2. g) Ubytovacie zariadenie sa za odovzdané a uvoľnené Klientom Prenajímateľovi považuje potom, ako Klient vynesie všetky svoje veci, odovzdá kľúče od Ubytovacieho zariadenia Prenajímateľovi.
 3. h) Pokiaľ sa Klient nenasťahuje do rezervovaného Ubytovacieho zariadenia do 18,00 hod., Prenajímateľ môže Ubytovacie zariadenie prenajať tretej osobe. Uvedené neplatí, ak sa Klient s Prenajímateľom výslovne dohodol na príchode do Ubytovacieho zariadenia po 18,00 hod. Za neskorý príchod do Ubytovacieho zariadenia, t. z. po 20,00 hod. bez výslovnej dohody s Prenajímateľom má Prenajímateľ právo účtovať poplatok maximálne vo výške 20,00 €.
 4. i) Klient je oprávnený využívať Ubytovacie zariadenie len ak súhlasí s týmito VOP. Klientovi sa odporúča, aby sa vo vlastnom záujme s týmito VOP oboznámil, a to pred uskutočnením rezervácie. Potvrdením rezervácie klient potvrdzuje, že s VOP a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

IV. Rezervácia

Rezerváciu Klient vykoná prostredníctvom rezervačného systému nachádzajúcom sa na webovej  stránke Prenajímateľa alebo prostredníctvom sprostredkovateľských stránok. Prenajímateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Klienta v súlade s platnými právnymi predpismi.


V. Platba za poskytnuté služby

Možnosti platby:

a) Prostredníctvom Prenajímateľom zaslanej zálohovej faktúry – po odoslaní rezervácie Klientom prostredníctvom rezervačného systému na stránke Prenajímateľa, je následne na e-mail, ktorý Klient pri rezervácii uvedie zaslaná výzva k úhrade vo forme zálohovej faktúry, ktorú je Klient povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom a do uvedenej doby splatnosti. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti.

b) Prostredníctvom platobnej brány Payout môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club).

c) V hotovosti/kartou na recepcii (platí len pre Treehouse Apartments v Trenčianskych Tepliciach)

d) Prevod prostredníctvom bankových tlačidiel

V prípade, že Klient skráti dohodnutý pobyt v Ubytovacom zariadení, Prenajímateľ má právo vyúčtovať Klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v Ubytovacom zariadení.

V prípade, že po uhradení Rezervácie dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prenajímateľa, Prenajímateľ uhradenú sumu v plnej výške vráti Klientovi.

4. Ceny ubytovania sú platné podľa aktuálne uvedeného cenníka na stránke Prenajímateľa.


VI. Zodpovednosť Klienta a Prenajímateľa

 1. a) Prenajímateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených Klientom v priestoroch Ubytovacieho zariadenia. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Klienta Prenajímateľ nezodpovedá.
 2. b) Prenajímateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci Klienta v Ubytovacom zariadení. Nájdené veci sa Klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti Klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci Prenajímateľ uskladňuje najviac po dobu jedného mesiaca.
 3. c) Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných ubytovaných.
 4. d) Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci.
 5. e) V ubytovacom zariadení nesmie klient bez súhlasu Prenajímateľa premiestňovať zariadenie Prenajímateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Prenajímateľa.
 6. f) V ubytovacom zariadení nesmie klient bez súhlasu Prenajímateľa používať vlastné elektrické spotrebiče.
 7. g) Klient nie je oprávnený vnášať do Ubytovacieho zariadenia zbrane a strelivo a použiť ho. h) Ubytovanie zvierat v Ubytovacom zariadení je po dohode s prenajímateľom za poplatok.
 8. i) V Ubytovacom zariadení je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Prenajímateľ je oprávnený účtovať sumu 200,00 € za porušenie tohto zákazu.
 9. j) Pri príchode na ubytovanie je Klient povinný skontrolovať stav Ubytovacieho zariadenia a inventár podľa zoznamu inventáru umiestneného v Ubytovacom zariadení. Akékoľvek poškodenia alebo nezrovnalosti je povinný neodkladne nahlásiť Prenajímateľovi.
 10. k) Klient je povinný pri odchode z izby (platí pri ubytovacom zariadení Apartmány Natura) uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (plynový varič, a pod.) a uzamknúť vchodové dvere.
 11. l) Ubytovacie zariadenie musí byť odovzdané v stave v akom bolo preberané, t. j. bez poškodení na konštrukciách a zariadení, inventár a vybavenie zariadenia na rovnakom mieste a v rovnakom počte ako pri príchode.
 12. m) Ak Klient spôsobí Prenajímateľovi poškodenie na majetku, má Prenajímateľ nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste, jej výška bude špecifikovaná na základe obstarávacej ceny. V prípade, že sa Prenajímateľ a Klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, Prenajímateľ má právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.
 13. n) V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku týchto VOP a ubytovacieho poriadku je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každé jednotlivé porušenie povinností.

o) Klient sa pobytu v Treehouse zúčastňuje na vlastné riziko a pri rezervácii pobytu musí mať na zreteli, že ubytovacie zariadenie sa nachádza mimo dosahu bezpečnostných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičskej záchrannej služby. Takisto musí klient brať na vedomie, že niektoré mobilné zariadenia a mobilní operátori nemajú v lokalite signál.


VII. Odstúpenie, zmena alebo zrušenie rezervácie

 1. a) Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prenajímateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke je potrebné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom do Ubytovacieho zariadenia. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to Ubytovacie zariadenie Prenajímateľa umožňuje.
 2. b) Výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie:

  – Pri storne o viac ako 20 dní pred termínom rezervácie ubytovania  » Prenajímateľ garantuje vrátenie 100% zo zaplatenej ceny za pobyt v Ubytovacom zariadení, prípadne podľa možnosti zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny a podľa možností Ubytovacieho zariadenia,

– Storno 20-3 dní pred termínom rezervácie ubytovania » účtuje Prenajímateľ storno vo výške 50% z uhradenej sumy, prípadne Prenajímateľ ponúkne Klientovi možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny a podľa aktuálnej dostupnosti Ubytovacieho zariadenia,

– Storno 3 dní a menej pred termínom rezervácie ubytovania » účtuje Prenajímateľ storno vo výške 100% z uhradenej sumy, pričom zmena termínu pôvodnej rezervácie už nie je možná ako v prípade storna v rozmedzí 20-3 dní. V prípade, že Klient za seba zaistí náhradu, je oslobodený od storno poplatku.

 1. c) V prípade nepriaznivého počasia (platí pre ubytovanie v Treehouse Trenčianske Teplice a Bojnice) počas pobytu (búrka, silný vietor, víchrica a pod.), bude Prenajímateľ Klienta informovať o sťažených poveternostných podmienkach, pričom Prenajímateľ poskytne Klientovi jednu z nasledujúcich možnosti:

– Ak sa Klient rozhodne aj napriek varovaniu Prenajímateľa v pobyte v Ubytovacom zariadení pokračovať, Klient prehlasuje, že noc v Ubytovacom zariadení strávi na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť, a v prípade, že by sa z Ubytovacieho zariadenia odhlásil u Prenajímateľa a/alebo Ubytovacie zariadenie počas nepriaznivého počasia opustil, nemá Klient nárok na náhradu uhradenej platby podľa nasledujúceho bodu tohto článku,

– Klient sa rozhodne, že v pobyte pokračovať nebude, v takom prípade Prenajímateľ vráti Klientovi 50% z uhradenej platby za pobyt v Ubytovacom zariadení, zároveň ponúkne Klientovi možnosť rezervovať si nový pobyt v rámci dostupnosti Ubytovacieho zariadenia, na ktorý mu Prenajímateľ poskytne 50%-nú zľavu, avšak len na pobyt v rovnakej dĺžke, v akej bol predchádzajúci pobyt zrušený z dôvodu nepriaznivého počasia.

 1. d) Vzhľadom na situáciu s prebiehajúcimi protipandemickými opatreniami má Klient možnosť v prípade, že má prekážku na pobyt nastúpiť, požiadať o zmenu termínu pobytu a to bez nároku Prenajímateľa na storno poplatok a bez potreby dokladovania dôvodu požiadavky klienta. Klient tak môže urobiť najneskôr 3 dni pred príchodom na pôvodne rezervovaný pobyt v Ubytovacom zariadení.
 2. e) Presunutý pobyt klient môže vyčerpať najneskôr s dátumom nástupu do 6 mesiacov od pôvodnej rezervácie po dohode s Prenajímateľom. Cena za pobyt v novom termíne sa upraví a to na základe aktuálnej ceny pobytu s požadovanými parametrami ako sú termín, počet nocí a pod. V prípade, že Klient má predplatený pobyt vo vyššej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, Prenajímateľ Klientovi rozdiel v cene nevracia.
 3. f) V prípade, že Klient má predplatený pobyt v nižšej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, Prenajímateľ vyčísli rozdiel, ktorý je Klient povinný uhradiť ako doplatok za pobyt.
 4. g) Takto presunutý pobyt už nie je možné opakovane presúvať a vzťahujú sa na neho storno podmienky podľa nového termínu pobytu.
 5. h) Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

– nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prenajímateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným;

– Klient pri rezervácii Ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy;

 1. k) Prenajímateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku Ubytovacieho zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prenajímateľa.
 2. l) Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prenajímateľa nemá Klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

VIII. Ochrana osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

a) Výklad pojmov: i. „Prevádzkovateľom“ je Prenajímateľ, Treehouse Family, s.r.o. Daniela Dlabača 976/6, 010 01, Žilina Slovensko, IČO: 54832420. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 80350/L, ii. „Dotknutou osobou“ je Klient, t. j. osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje na účely súvisiace s ubytovacími službami, iii. „Nariadením je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES, t. j. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), iv. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje pre účely uzavretia a plnenia zmluvy medzi Zmluvnými stranami založený Objednávkou, ktorú dotknutá osoba uskutoční, ako meno a priezvisko, adresa (ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), telefonický kontakt a e-mailový kontakt a pri právnických osobách názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ-DPH.

c) Právnym základom spracúvania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je objednávka a následná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné uzavrieť.

d) Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

e) Spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zisťuje alebo môže zisťovať webhostingové služby, správu webových stránok Prevádzkovateľa a správu CRM systémov.

f) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii a ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

g) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely plnenia práv a povinností podľa Objednávky, ktorej Zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, najmä spracúvanie, vybavenie a potvrdenie Objednávky, inkaso pohľadávok Zmluvnej ceny, na účely vybavenia reklamácií a sťažností Dotknutej osoby.

h) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä z oblasti daní, účtovníctva a archivácie Právnym základom sú predovšetkým osobitné predpisy. Tieto údaje Prevádzkovateľa uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

i) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom, príp. trestnom konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Tieto Prevádzkovateľ uchováva po dobu piatich rokov od poskytnutia Služby.

j) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely predchádzania hackerským útokom. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to zaistenie informačnej bezpečnosti, zabránenie neoprávneným prístupom a ochrana pred hackerskými útokmi. Tieto údaje Prevádzkovateľ uchováva po celú dobu, po ktorú spracúva údaje o Dotknutej osobe na iný účel na základe právneho základu.

k) Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.

l) Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel, je povinný pred ďalším spracúvaním poskytnúť Dotknutej osobe informácie o inom účele, právnom základe a dobe uchovávania osobných údajov, a pre prípad, že zákon vyžaduje súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním, tak si tento súhlas je povinný od Dotknutej osoby vyžiadať. Osobným údajom sa rozumie údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

m) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách spracúvania osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak sa pominul účel ich spracúvania.

n) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď subjekt údajov poskytol osobné údaje na základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ na základe žiadosti Dotknutej osoby poskytne Prevádzkovateľovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

o) Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk)

p) V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať: – adrese prevádzkovateľa: Treehouse Family, s.r.o. Daniela Dlabača 976/6, 010 01, Žilina, Slovensko, info@treehouse.sk, +421 911 520 650, www.treehouse.sk

q) Dotknutá osoba vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

r) Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov Dotknutej osoby.

s) Dotknutá osoba poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme Prevádzkovateľa. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach Prevádzkovateľa sú spracúvané v súlade so Zákonom.

t) Odvolanie súhlasu Dotknutej osoby je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.


IX. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v rezervačnom systéme

 1. a) Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Rezervačnom systéme, v získaní možnosti spravovať objednávku v on-line prostredí, v získaní možnosti uskutočňovať budúce objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu objednávok, sú: – meno a priezvisko, – adresa (ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), – e-mail, – telefonický kontakt, – pri právnických osobách názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ-DPH.
 2. b) Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.
 3. c) Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Rezervačnom systéme Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.
 4. d) Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.
 5. e) Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených Sprostredkovateľov.
 6. f) Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 7. g) Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 18 rokov.

X. Používanie súborov cookies

 1. a) Čo sú súbory cookies a ako fungujú? Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto Dotknutá osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.
 2. b) Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ? Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem Prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.
 3. c) Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať? Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponukách ako sú: Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

d) Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie? To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.


XI. Orgán dozoru

Dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).


XII. Bezpečnostné pokyny pre Treehouse

Prenajímateľ stanovuje nižšie uvedené bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania vyhliadkového posedu

Prístup na/do vyhliadkového posedu a právo ho používať majú len:

 • osoby, ktoré sa oboznámia s týmito pokynmi a túto skutočnosť potvrdia svojim podpisom,
 • deti, za ktoré nesie zodpovednosť nájomca a dospelá osoba podľa čl. II. týchto pokynov. Prístup na posed nemajú osoby trpiace zdravotnými problémami spojenými so zvýšeným rizikom pádu z výšky (kardiovaskulárne choroby, poruchy zraku, epilepsia, závrate atď.) Nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed používať, sú povinní:
 • mať v dobe užívania vyhliadkového posedu k dispozícii plne nabitý telefón a prístroj vstave pripravenom k použitiu,
  • uhasiť všetky svetlá a sviečky pred spaním,
 • oznámiť neodkladne zmeny či nedostatky, ktoré nastanú v priebehu užívania vyhliadkového posedu
 • v čase zdržiavania sa v lese riadiť sa pokynmi správcu lesa (dodržiavanie turistických trás, náučných chodníkov a pod.)
  • prispôsobiť svoje správanie sa v lese tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu tohoto lesa, ako aj samotného života v ňom (neznečisťovať les odpadkami, nerobiť zbytočný hluk, vyhnúť sa zakladaniu ohňa na iných miestach, ako na miestach na to určených, zbytočne nerušiť zvieratá žijúce v ňom a pod.)

a majú zakázané:
            • fajčiť vo vnútri posedu,

 • hádzať špaky, alebo tomu podobné na terasu a cez zábradlie vyhliadkového posedu,
 • zakladať a manipulovať s otvoreným ohňom vo vnútri posedu a v jeho bezprostrednej blízkosti (Prísny zákaz založenia a manipulovania s ohňom v okruhu 50 metrov od vyhliadkového posedu)
 • používať iné svietidlá, než tie, ktoré sú inštalované na vyhliadkovom posede (okrem svietidiel na batérie),
 • vstupovať na/do vyhliadkového posedu pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok
 • nosiť na vyhliadkový posed hodnotné hnuteľné veci, okrem hnuteľných vecí potrebných pre pobyt.

Nepriaznivé počasie:

 • v prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor…), kedy Meteostanica predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť/nárazy vetra viac ako 90 km/hod, prenajímateľ upozorní nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového posedu a poskytne im náhradné ubytovanie v rámci mesta na základe dostupnosti ubytovania. Nájomca má v tomto prípade nárok na ďalšiu noc na posede za polovičnú cenu, a to v súlade s nájmom a v nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov
 • nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed užívať, berú na vedomie, že vyhliadkový posed nie je stavebne technicky spôsobilý k používaniu vo veľmi nepriaznivom počasí, ktoré je predmetom upozornenia prenajímateľa podľa predchádzajúcej odrážky týchto pokynov,a že pri pobyte vo vyhliadkovom posede vo veľmi nepriaznivom počasí hrozí riziko vzniku škôd na majetku a na zdraví vrátane rizika úmrtia.

Bezpečnostný telefón prevádzkovateľa v prípade okamžitej potreby či nehody:

 • +421 910 520 610 – Treehouse Trenčianske Teplice
 • +421 911 520 610 – Treehouse Bojnice

XIII. Deti v Ubytovacom zariadení

Vstup má dieťa do Ubytovacieho zariadenia povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievode dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa pre Treehouse Apartments Trenčianske Teplice nie je obmedzený. Minimálny odporúčaný vek dieťaťa pre Treehouse – dom na strome v Trenčianskych Tepliciach a Bojniciach je 5+.


XIV. Všeobecné ustanovenia

 1. a) Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
 2. b) Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. c) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.11.2022
 4. d) Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou platby za služby potvrdzuje, že sú mu tieto VOP známe a že s ich obsahom súhlasí.